Naše firma se od roku 1990 zabývá návrhy a realizací informačních soustav, vývojem programů pro ekonomické agendy, systémy řízení výroby a službami v oblasti software.
Jedná se o komplexní dodávky systémů počínaje analýzou, přes návrh řešení, výběr optimální konfigurace hardware z hlediska výkonu i ceny, programové zpracování,až po instalaci a uvedení do reálného provozu. Všem uživatelům je poskytována trvalá podpora (update, upgrade, servis a další služby).

Skupiny produktů a služeb:

Programové vybavení Prag-Data je využitelné pro všechny typy organizací a podniků (rozpočtové a příspěvkové organizace, školství, družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným i pro soukromé podnikatele), o čemž svědčí široký okruh uživatelů.Vážným zájemcům o některý systém lze poskytnout přehledy referencí.
Standardní projekty jsou dodávány do deseti dnů. Pokud jsou dle přání odběratele prováděny úpravy či modifikace, jsou účtovány zvlášť dle nákladů. Dodací lhůta pak činí 14 dnů až jeden měsíc dle rozsahu úprav.
Můžeme zajistit zavedení i vedení účetnictví včetně souvisejících služeb (metodika, ekonomické, účetní a organizační poradenství, průběžná kontrola, audit, atp.).

Zajišťujeme rovněž běžnou údržbu, servis a pozáruční opravy hardware.


INTEGROVANÉ SYSTÉMY ÚČETNÍCH AGEND PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBECNÉ a PRO ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE (1100)
Kompletní dokumentace k programu - uc.pdf (832 Kb)

Systémy jsou řešeny tak, aby co nejvíce usnadnily práci účetního a kdykoli poskytly maximum informací o ekonomice firmy. Obsahují velké množství výstupních sestav, jež lze uživatelsky modifikovat zadáním libovolných výběrů. Lze dodat nástroj pro vytváření sestav typu "výkaz" uživatelem. Rozsáhlá je podpora uživatele v oblasti předdefinování účetních případů, automatického generování účetních operací, např. při rozúčtování, zápisu faktury, haléřového vyrovnání, atd.
Systémy jsou nezávislé na právě platné účetní osnově. Vstupní data jsou důsledné kontrolována, např. na existenci v číselníku, správnost výpočtu DPH, atd.
Vstup je realizován přes dávky, které lze průběžně opravovat, popř. archivovat ještě před zaúčtováním. Automatickými přenosy dávek je systém provázán s ostatními agendami Prag-Data, ale samozřejmě může být provozován též izolovaně (ruční vstup).


PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ OBECNÉ (1110)

Vhodné pro podnikatele, příspěvkové i neziskové organizace a rovněž pro politické strany a hnutí.
K dispozici je interface do systémů GORDIC a ISMO, a dále modul importu ze systémů firmy HASPRO.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ - základní modul (1111)

Komplexní systém pro vedení syntetického i analytického účetnictví podniků zahrnující:

 1. účetní operace
 2. analytické účty
 3. moduly závěrek
 4. archiv účetních operací
 5. parametrické soubory a číselníky
 6. správu aplikace, služby, zálohování, atd.
 7. partneři - centrální databáze partnerů s obsluhou

volitelný modul:

 1. devizové účetnictví

OPERATIVNÍ EVIDENCE A ANALÝZY (1112)

Navazující systém zahrnující moduly:

 1. saldokonto - kompletní agenda včetně příkazů k úhradě a výpočtu penále
 2. archiv vyrovnaného saldokonta
 3. sledování účtů obchodních Partnerů
 4. sledování Kalkulačních jednic (zakázek)
 5. vnitropodnikové hospodaření - účty Středisek
 6. sledování Peněžních toků (cash flow)
 7. oddělené sledování Daňové statistiky

volitelný modul:

 1. plán a jeho sledování

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ PRO ROZPOČTOVÉ ORGANIZACE (1120)

Modul je využitelný i pro příspěvkové organizace, kde je vyžadováno rozpočtové členění.

Oproti obecnému účetnictví (1111) navíc sleduje:

 1. kapitoly státního rozpočtu
 2. položky druhového třídění
 3. paragrafy funkčního třídění
 4. příznak kompenzační operace
 5. záznamové položky
 6. uspořádací znak
 7. organizace, jako mezičlánek mezi útvarem a účtující jednotkou

Protože systém byl odvozen z obecného účetnictví až po několikaletém vývoji, je velmi obsažný a komfortní. Aby uspokojil co nejširší okruh uživatelů, lze využívání jeho funkcí nastavit.
Předávání dat nadřízené organizaci zajistí firma PRAG-DATA individuálně, v závislosti na tom, komu budou údaje předávány.


FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ ROZPOČTOVÉ - základní modul (1121)

Komplexní systém pro vedení syntetického i analytického účetnictví rozpočtových organizací zahrnující:

 1. účetní operace
 2. analytické účty základní
 3. analytické účty rozpočtové
 4. moduly závěrek,výkazů a přenosů nadřízené organizaci
 5. archiv účetních operací
 6. parametrické soubory a číselníky
 7. správu aplikace, služby, zálohování, atd.
 8. partneři - centrální databáze partnerů s obsluhou

OPERATIVNÍ EVIDENCE A ANALÝZY ROZPOČTOVÉ (1122)

Navazující systém zahrnující moduly:

 1. saldokonto - kompletní agenda včetně příkazů k úhradě a výpočtu penále
 2. archiv vyrovnaného saldokonta
 3. sledování účtů obchodních Partnerů
 4. sledování Kalkulačních jednic (zakázek)
 5. vnitropodnikové hospodaření - účty Úvarů základní
 6. vnitropodnikové hospodaření - účty Úvarů rozpočtové
 7. sledování Peněžních toků (cash flow)
 8. Plán a jeho sledování

volitelný modul:

 1. oddělené sledování daňové statistiky


BANKA (1130)

 1. Příkazy k úhradě
 2. Likvidace výpisů z banky spárováním s předpisem v saldokontu. Systém umožňuje konečné ruční doúčtování a zápis obecného účetního dokladu (úroky, poplatky).
 3. K dispozici jsou moduly pro automatický styk s bankovními ústavy přes diskety nebo modemy.

Informaci o úhradě lze automaticky zaznamenat i do salda faktur pokud je fakturace provozována.

Systém lze použít pouze ve spojení s podvojným účetnictvím.


FINANČNÍ DENÍK (1150)

Systém je provázán s ostatními ekonomickými agendami PD nebo může být provozován též izolovaně. Ve spojení se systémem Fakturace, Pokladna a popř. dalšími programy představuje úplný, datově provázaný, informační systém subjektů(fyzické osoby, sdružení, nadace - kde umožňuje vyhovět zákonu o dani z příjmu sledováním po akcích), které vedou Jednoduché účetnictví.

Program zaznamenává příjmy a výdaje zahrnované i nezahrnované do základu daně v libovolném druhovém členění s možností zadání libovolného výběru pro výpisy, prohlížení a součty. Poskytuje informace o stavu na neomezeném počtu běžných účtů a pokladen a i o stavu průběžných položek - vše k libovolnému datu a řadu dalších informací.

Volitelně lze sledovat statistiku DPH v předepsaném tvaru, příjmy i výdaje na jednotlivé útvary, obchodní partnery či kalkulační jednice (např. zakázky) a další.

Součástí je databanka hospodářských partnerů a rešeršní systém.


UNO (1200)               Kompletní dokumentace k programu - uno.pdf (769 Kb)

Integrovaný systém (OBECNÉ DOKLADY, PŘÍJEM, SKLADY, VÝDEJ, OBCHOD, FAKTURACE, SALDO FAKTUR).

Je dodáván jako modulární programové vybavení v různých konfiguracích dle potřeb uživatele pro řízení činnosti organizací i malých soukromých firem - sféra obchodní, výrobní, služby, tj. pohyb zboží a obchod, zásobování, materiál,práce, výroba, poptávka,zakázky, fakturace, odbyt, atd. Systém je provázán s dalšími agendami PD, především s podvojným nebo jednoduchým účetnictvím.

NÁKUP,MTZ,ODBYT,OBCHOD

FAKTURACE

Integrovaná fakturace je zde rozšířena o zpětné kontroly a přenos dat (došlé FA - příjem, vydané FA - výdej, označení dokladů za fakturované, atp.).

V systému lze vést souběžně až 1000 středisek (řad dokladů a skladů)

Systém lze dále rozšířit o sledování kalkulačních jednic (databáze akcí, ZAKÁZEK, subdodávek, atp. členěná do etap a vázaná na hospodářské partnery). Zakázková činnost je integrována do příjmu,došlých i vydaných faktur a výdeje, což umožňuje komplexní sledování jednotlivých obchodních případů.

Báze centrálního archivu:

Báze společných i lokálních číselníků:

Pro velkoobchody je k dispozici nový modul Přefakturace, kde je možno vystavit související doklady (příjemka, došlá faktura, výdejka, vydaná faktura) v jediném kroku, včetně kalkulace všech slev a rabatů.

Pro maloobchodní organizace lze systém zkonfigurovat do úlohy PRODEJNA či OBCHODNÍ STŘEDISKO, kdy jsou přidány další moduly: pokladny, šeky, deníky různých typů, přehledy, bilance prodeje atd. V této konfiguraci je programy možno použít k řízení prodejen s vazbou na sklady v reálném čase, včetně vystavení paragonu bez použití pokladen


NÁKUP,MTZ,ODBYT,OBCHOD (1210)

Řízení poptávky, nákup, zásobování,sklady,expedice odbyt, obchod.

Kompletní zpracování daně z přidané hodnoty na vstupu i výstupu.
Databanka hospodářských partnerů a rešeršní systém.
Databanka sortimentu a ceníků s obsluhou (až 1 000 skupin po100 000 položkách). K dispozici je propojení s podvojným i jednoduchým účetnictvím.

V systému lze vést souběžně až 1000 středisek (řad dokladů a skladů)


SKLADY (1211)

Komplexní skladové hospodářství - příjem, položkové sklady on line,výdej do spotřeby,odpisy,přecenění, převody,rezervace,minimální stavy,pohyby,inventury.

Databanka hospodářských partnerů + rešeršní systém. Databanka sortimentu a ceníků s obsluhou ( až 1000 skupin po 100 000 položkách ).

V systému lze vést souběžně až 1000 středisek (řad dokladů a skladů)


FAKTURACE a SALDO FAKTUR (1220)

Faktury přijaté i vydané a jejich saldo (závazky a pohledávky). Počet položek faktury není omezen. Ke každé položce lze zapsat libovolně dlouhý text.

Faktury přijaté: zápis faktur, kontrola DPH,dobropisy, tisk likvidačního protokolu, příkazy k úhradě, zápis úhrad, přenos do daňové statistiky,atd.
Faktury vydané: zápis faktur, výpočet DPH, dobropisy, proforma faktury, zálohové faktury, tisk likvidačního protokolu, zápis úhrad, pokusy o smír, smluvní pokuty, penále, upomínky, přenos do daňové statistiky,atd.

Pokud je připojen systém MTZ, lze vystavovat automaticky fakturu dle dodacího listu, sběrné faktury atp.

Třídění v oknech a výběry do sestav dle libovolné kombinace klíčů (syntéza dotazu na uživatelské úrovni), tisk vyplněných formulářů a sestav (5 deníků faktur, bilance DPH, fakturační saldokonto, bilance dle partnerů atd.).

Součástí je modul Partneři a rešeršní systém. K dispozici jsou moduly propojení s podvojným i jednoduchým účetnictvím,systém spolupracuje s modulem banka. Fakturu lze zaúčtovat jako celek, nebo též po jednotlivých položkách.

V systému lze vést souběžně až 1000 středisek (řad dokladů)


POKLADNA (1300)

Systém vedení podnikových hotovostních pokladen. Zajišťuje vystavení i zúčtování příjmových a výdajových dokladů, všechny údaje trvale archivuje.

V systému lze vést souběžně až 1000 středisek (řad dokladů).

Systém obsahuje databázi hospodářských partnerů i soukromých osob a dále databázi sortimentu popisů položek (v síťi jsou společné všem aplikacím). Vede deník pokladny, poskytuje všechny potřebné výstupy a rekapitulace včetně zpracování DPH.

K dispozici jsou moduly propojení s podvojným i jednoduchým účetnictvím, včetně přenosu daňové statistiky.


MZDY (1400)

Výpočet mezd pro odměňování v časovém i v úkolovém zadání. Systém umožňuje výpočet odměn na základě dohod o pracovní činnosti i dohod o vykonání práce, při souběhu více pracovních činností a v dalších netypických případech.Oddělený modul pro zpracování nemocenské a výplaty dávek.

Samozřejmostí je automatizovaný výpočet povinného pojištění, záloh na daň i srážkových daní podle aktuálního stavu legislativy. Kromě množství volitelných tiskových sestav, výplatních pásek (ve formátech A3 a A4), mzdových listů apod. lze zajistit i export dat do podnikového účetnictví, eventuelně další výstupy (hromadné příkazy k úhradě pro všechny typy bezhotovostních úhrad mzdové účtárny apod.).


EVIDENCE MAJETKU (1500))          Kompletní dokumentace k programu - ema.pdf (1 153 Kb)

Komplexní systém evidence majetku v kategoriích: HIM,NHIM (hmotný a nehmotný investiční majetek); DHIM,DNHIM (drobný hmotný a nehmotný investiční majetek) a DHM,DNHM (drobný hmotný a nehmotný majetek). Zabudovány vazby na předchozí metody odpisování - tzv.režim odpisu (1. nový HIM, 2. převod z r.1992 včetně výpočtu zůstatkové ceny, 3. pokrač. odpisu od zadané ceny a data po 2.zařazení).Dále je možno evidovat příslušenství k HIM i majetek, který se neodpisuje. Předměty lze zařazovat do tříd či skupin,dle SKP (nomenklatura), způsobu využití, zapůjčení atd.,do budov i místností a dle těchto kriterií poté třídit, (např. soupis předmětů v místnosti).

Systém zajišťuje odpisování majetku, jeho inventarizaci, tisk zařazovacích a vyřazovacích protokolů a další předepsané operace. Ve ŠKOLSTVÍ lze evidovat učební pomůcky, sbírky apod. Umožňuje tisk stavových a obratových sestav - inventární soupisy účetní odpisy v daném měsíci, daňové roční odpisy, zůstatkové hodnoty k datu, atd.

Podpůrné moduly: databáze partnerů (výrobci, dodavatelé) a sortimentu (vzory popisů položek).


MĚNOVÉ KURZY (1800)

Systém sledování a údržby měnových kurzů. Obsahuje číselník měn a databázi jejich kurzů po jednotlivých dnech s kompletní obsluhou (zápis aktualizace, rušení, výběr, třídění, záloha atd.). Jsou sledovány valuty a devizy - nákup, prodej, střed.

Program obsahuje moduly pro vzájemné přepočty měn,tiskové sestavy pro sledování časových řad,atp.

Zde pořízená báze kursů je využívána agendami. Podvojné účetnictví (verze s devizovými účty) a UNO (verze s importem na příjmu). K těmto verzím je program MK nutnou součástí dodávky.


DENÍKY JÍZD (1900)

Systém pro evidenci vozidel a sledování jejich jízd v rámci podniku i středisek. Program zajišťuje zpracování příslušných výkazů pro vyúčtování (náklady). Systém lze též použít k sledování jízd pro cizí partnery či zakázky za smluvní ceny (autodoprava).

Databáze vozidel:

Textová položka může být neomezeně dlouhá a slouží pro poznámky, zápisy o kontrolách, opravách atp. Je možno zadat dvě paušální sazby za km, (první je obvykle povolený paušál vypočtený z průměrné spotřeby pro zúčtování do nákladů, druhou může být např. cena za jízdy pro externí odběratele apod.)

Databáze vzdáleností:

Databáze jízd:

Databanka hospodářských partnerů, společná pro všechny agendy PD, je zde připojena pro uživatele, kteří provozují smluvní autodopravu, viz výše.


DATA MANAGER (2000            Kompletní dokumentace k programu - nz.pdf (258 KB)

Komplexní subsystém pro správu PD-aplikací. Je dodáván ke všem systémům kromě Podvojného účetnictví. Zajišťuje komfortní správu a údržbu báze centrálních i lokálních číselníků, popř. dalších parametrických souborů v informačních systémech PD. Zde nahrazuje dříve používané, méně výkonné moduly.

Jeho rozsah lze operativně nastavit v závislosti na potřebách jednotlivých pracovních stanic, a to i na uživatelské úrovni.

K základním funkcím patří:

Systém poskytuje řadu služeb jako jsou:

Pro třídění nebo výpis lze zadat výběr podle libovolných kritérií, stanovených uživatelem. Výpis lze vždy zadat buď na tiskárnu nebo do souboru s následným prohlížením a možností tisku.

Data Manager ocení všichni uživatelé a zvláště pak správci větších aplikací Prag-Data.


SYSTEM MANAGER (2010)

Nástroj pro centrální obsluhu většího počtu PD - aplikací. Zajišťuje rychlé volání agend z jediného centrálního menu provolbou, včetně předání úrovně hesla a další služby. Je vhodný pro firmy, kde je v provozu více agend, resp.celý informační systém.


KLIENTI A PŘÍPADY (2100)

Právní informační systém, který zajišťuje centrální archivaci, hlídání termínů, průběžné hodnocení a sledování vývoje případů včetně textové dokumentace. Je členěn dle klientů, pro které jsou jednotlivé případy řešeny.

Případy - klient, věc, identifikační údaje případu a subjektu, datumy upomínek, žaloby,promlčení, ukončení, příslušný soud, klíčová slova a poznámky. Textová položka může být neomezeně dlouhá a lze do ní též importovat externí textové soubory pořízené jinými editory. Podle všech údajů lze třídit, texty je možno prohledávat na výskyt zadaného klíče a výběry tisknout. Program je (zvláště v síťové verzi) vhodný pro řízení právních kanceláří v reálném čase.


OBECNÍ ÚŘADY (2200)

Podpora pro agendy obecních úřadů. Zahrnuje kompletní registr obyvatel (osobní údaje, příbuzenské vztahy, pobyt vzdělání a povolání, vojenské údaje, podnikatelé,majitelé nemovitostí atd.) Druhou agendou je databanka institucí, dodavatelů, odběratelů a jiných subjektů. Systém byl použit pro volby 1992 a 1996.


PARTNEŘI A KOMODITY (1215)

Databanka hospodářských partnerů. Rešeršní systém Partneři a Komodity. Archivace všech identifikačních údajů hospodářských partnerů včetně popisu oblastí společného zájmu či komodit. Výběr a třídění partnerů dle řady klíčů včetně libovolné části komodity.


KNIŽNÍ OBCHOD (1240)

Modifikace systému Obchod (1210) pro tyto komodity. Obecné doklady, nákup, evidence (sklady) a prodej knih v reálném čase včetně archivace, katalogizace a třídění dle všech atributů (titul, autor, nakladatel distributor, ISBN atd.). Systém lze rozšířit o kompletní fakturaci a propojit s účetnictvím.


SLEDOVÁNÍ ÚKOLŮ (1250)

Systém pro evidenci, sledování a hodnocení úkolů. Poskytuje informace o úkolech k danému dni, hlídá termíny jejich plnění,archivuje všechny údaje (název úkolu, útvar, zadání zadavatel, vykonavatelé, den zadání, datum kontroly, požadovaný termín splnění, den splnění, textové zadání úkolu, druh úkolu atd.).Úkoly lze třídit dle všech údajů a jejich libovolných kombinací. Možný je výběr rešerší či nalezení klíče uvnitř textu popisu úkolu. Připojena databáze partnerů.


SLOVNÍK (2300)

Tříjazyčný dialogový slovník s možností překladu víceslovných pojmů a rešeršní práce. Obsah slovníku může uživatel doplňovat a měnit. Po dohodě lze zajistit i jeho naplnění.


IMPORT (2400)

Kalkulace dovozních cen, kursovní lístky, přirážky, clo, obaly, doprava, míra zisku, prodejní cena, zisk.